Aktualne
računovodske
novice

06
dec
 • blog
 • komentarji: 0
 • deljenja: 0

Ustanovitev D.O.O.

Razmišljate o podjetniški poti? Vse potrebno v zvezi z ustanovitvijo izveste pri nas. Postopek ustanovitve bo z našo pomočjo enostavnejši in hitrejši.

Postopek za ustanovitev d.o.o. oziroma družbe z omejeno odgovornostjo na VEM točki, je enostaven, kljub temu pa mora tako pomembna odločitev temeljiti na znanju in poznavanju zakonodaje.

V našem računovodskem servisu nudimo brezplačno svetovanje in pomoč pri odprtju za vse, ki z nami sklenete pogodbo o sodelovanju vsaj za eno leto.

Pogoji za ustanovitev d.o.o. na VEM točki:

 • Bodoči družbenik-i in bodoči zastopnik-i podjetja, mora-jo biti pri postopku registracije osebno prisotni.
 • Za postopek potrebujejo veljavni osebni dokument.
 • Ustanovitveni kapital d.o.o. mora biti vplačan v denarju in v najmanjšem znesku 7.500 evrov.

Kdo oziroma kdaj se dokumentacija za d.o.o. ne more pripraviti na VEM točki:

 • Ko družbenik za ustanovitveni kapital nameni osnovna opredmetena sredstva in ne 7.500 evrov.
 • Kadar zakonca ustanavljata podjetje in želita v njem oba biti družbenika.

V obeh primerih morajo podjetniki postopek za registracijo podjetja d.o.o. opraviti pri notarju.

Kdo ne more odpreti d.o.o.?

Kdo se od 1. 1. 2016 ne more več odločiti za ustanovitev d.o.o. ali postati družbenik v podjetju?

Za ustanovitev d.o.o. se ne bodo mogle več odločiti osebe, ki so:

 • bile pravnomočno obsojene na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in so vpisane v kazensko evidenco Ministrstva za pravosodje, ta omejitev pa se izteče po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma ob izbrisu iz kazenske evidence;
 • bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali so še javno objavljene na seznamu davčnih neplačnikov. Omejitev preteče, ko davčni organ izda potrdilo, da so vse obveznosti izpolnjene, potrdilo pa ne sme biti starejše od 15 dni;
 • bile z več kot 25 odstotki udeležene v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecih na katerem od že omenjenih seznamov, tudi zanje pa se omejitev izteče z izdajo potrdila davčnega organa o izpolnitvi obveznosti zadnjih 15 dneh;
 • v zadnjih treh letih prejele pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat z izrekom globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno, omejitev pa preteče v treh letih od pravnomočnosti odločbe ali sodbe;
 • bile neposredno z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije; omejitev se izteče po enem letu od izbrisa.

Kdo preveri pogoje za ustanovitev d.o.o.?

Omejitve v zvezi s kazensko evidenco ali delovnopravno zakonodajo bo po uradni dolžnosti preveril notar ali registrski organ (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – Ajpes), omejitve iz 2., 3., in 5. točke pa se bodo preverjale avtomatično v sistemu e-VEM ob registraciji d.o.o.-ja.

Hkrati so se zaostrila tudi pravila, kdo je lahko zastopnik v podjetju ali drugi pravni osebi – zastopnik tako po novem ne more več biti kdorkoli, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora ali imeti izrečenega varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved.

Kaj je dobro vedeti še preden izvedete ustanovitev d.o.o.?

Preden se odločite za odprtje, si pomagajte z:

 • zakonodajo (predvsem preberite Zakon o gospodarskih družbah in tiste zakone, ki opredeljujejo vašo dejavnost),
 • preverite ali so na voljo evropska sredstva ali ugodni krediti za podjetja,
 • pokličite nas na T: 059 05 04 11 ali nam pišite na info@vizi-rs.si