Aktualne
računovodske
novice

19
sep
  • blog
  • komentarji: 0
  • deljenja: 0

Regres za letni dopust, ali je obvezen?

Regres za letni dopust je vsota, ki jo mora delodajalec plačati delojemalcu po zakonu o delovnih razmerjih. Pravico do regresa delavec pridobi s pridobitvijo pravice do letnega dopusta.

Regres mora biti izplačan v denarju, če ni s kolektivno pogodbo dejavnosti določeno drugače. Če ima delavec pravico do dopusta, ima vedno pravico tudi do regresa – v celoti ali do sorazmernega dela.
DOPUST = REGRES

Vsaka zaposlena oseba, s pogodbo o zaposlitvi, pridobi pravico do izrabe letnega dopusta in regresa, seveda v sorazmernem delu, če je

  • delovni čas krajši od polnega
  • trajanje pogodbe o zaposlitvi v koledarskem letu krajše

Krajši delovni čas zaposlitve, ne vpliva na pravico do letnega dopusta, lahko pa vpliva na višino regresa. V primeru, da delavcu delovno razmerje preneha med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, dobi pravico do izrabe 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve.

Izjeme pa so le primeri, ko delavec opravlja delo v skrajšanem delovnem času, zaradi drugih predpisov (predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisih o starševskem dopustu…) v takih primerih se jim priznava delo kot za zaposlene s polnim delovnim časom.

Rok za izplačilo regresa

Delodajalci ste dolžni delavcu izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače (v skladu z zakonom o določitvi minimalne plače) in se izplača najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Izjemoma se lahko izplača najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo in če imate kot delodajalec likvidnostne težave.

V primeru, da se delavec zaposli po prvem juliju, splošno velja, da morate regres izplačati do konca tekočega koledarskega leta.

Do 31. marca tekočega koledarskega leta, pa ste dolžni posredovati vsakemu zaposlenemu odločbo oziroma pisno obvestilo o višini letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Prispevki in stroški z naslova regresa

Regres je trenutno neobdavčen znesek, kar pomeni, da je izplačilo regresa za letni dopust zaposlenemu enako strošku delodajalca.

V določenih primerih pa se od regresa obračuna tudi akontacija dohodnine in prispevki, in sicer v primeru, ko znesek izplačanega regresa, presega maksimalni znes.

Kazni za neupoštevanje zakona

Delavec se lahko v primeru kršitve zakona pri izplačilu regresa za letni dopust obrne na delovno inšpekcijo.

Delodajalcem lahko sledi tudi naključni pregled s strani finančnih uradov, kjer preverjajo pravočasna izplačila regresov za letni dopust.

V zvezi s kršitvami zakonskih določb o obveščanju in izrabi letnega dopusta določa ZDR naslednje kazni:

  • od 1.500 do 4.000 evrov se kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost –, če delavcu ne zagotovi pravice do letnega dopusta,
  • od 750 do 2.000 evrov se kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost –, če delavca ne obvesti o odmeri letnega dopusta v skladu z določbami ZDR in če delavcu ne izplača regresa v skladu s 131. členom ZDR.

Pišite nam na info@vizi-rs.si.